סטודנטים בשירות מילואים

סטודנטים בשירות מילואים

זכויות סטודנטים-בשירות מילואים

מל”ג קבעה כללים לגבי התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים (בתוקף סמכותה לפי סעיף 19א לחוק זכויות הסטודנט, התשס”ז- 2007) .
כללים אלו קובעים הסדרים מפורטים בדבר התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים ומחייבים את כלל המוסדות להשכלה הגבוהה.

לזכויות המילואים: לחצו כאן

תיקון לכללי זכויות הסטודנט התאמות לסטודנטים המשרתים במילואים

רכז נושא המילואים במכללה: הרב ד"ר מנחם מקובר. כל פנייה. לפניות בנושאי השלמות / דחיות והתאמות בהתאם לנוהל ניתן להפנות למייל: mmakover@gmail.com

מצ"ב קישור לאיך מוציאים אישור משרת מילואים פעיל? לחצו כאן

בקביעת הכללים הסתייעה המל"ג בוועדה מקצועית אשר כללה אנשי אקדמיה ונציגי סטודנטים.

בין היתר עוסקים הכללים בנושאים הבאים:

מינויו של רכז מילואים במוסד להשכלה גבוהה ותפקידיו, נוהל הגשת בקשה להתאמות בשל שירות מילואים וכן את פירוט ההתאמות להן זכאים הסטודנטים המשרתים בשירות מילואים וסטודנטים הורים לילד שטרם מלאו לו 13 אשר בן/בת זוגו בשירות מילואים.

רשימת רכזי מילואים במוסדות להשכלה גבוהה

שאלות – תשובות עבור סטודנטים המשרתים בשרות מילואים

מעיקרי זכויות בסטודנטים במילואים:

היעדרות משיעורים ודחיית לימודים

 • סטודנט זכאי להיעדר משיעורים בתקופת שירות מילואים, בלא הגבלה, ולא ייפגעו זכויותיו בשל כך, לרבות לעניין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב.
 • מתן זכאות לסטודנט ששירת שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך סמסטר לעניין קורס סמסטריאלי או 20 ימים לפחות במצטבר במהלך שנת הלימודים לעניין קורס שנתי, ונעדר בשל כך משיעורים בקורס, לדחות את הקורס ולחזור עליו בלא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחן. זכאות כאמור ניתנת גם לסטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו בשירות מילואים בשל היעדרות בתקופות האמורות.
 • מתן זכאות לסטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים, להיעדר משיעורים, בכל יום בתקופת שירות המילואים, עד שתי שעות לימודים ביום עד השעה 10:30 ובלא הגבלה החל מהשעה 15:00, וזכויותיו לא ייפגעו בשל היעדרות זו, לרבות לעניין דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב.
 • מתן אפשרות להאזנה או צפייה בשיעורים או קבלת סיכום כתוב של השיעורים (לפי בחירת המוסד), למעט שיעורים של הכשרה, התנסות, תרגול מעשי או מעבדה, לסטודנטים שנעדרו מהלימודים בשל שירות מילואים.

בחינות/הגשת מטלות

 • זכאות לדחיית מועד הגשת מטלה או מטלה חלופית בהתאם להחלטת המרצה, במספר הימים לפחות בהם שירת הסטודנט במילואים.
 • סטודנט שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים וכן סטודנט הורה שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו, זכאי להיבחן במועד נוסף אחר בעבור כל מועד שהפסיד.
 • סטודנט ששירת שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות, או סטודנט שבמהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות שירת שירות מילואים של 21 ימי מילואים רצופים או 21 ימים במצטבר, או סטודנט ששירת שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד של 5 ימים רצופים לפחות, במהלך תקופת הבחינות או בסמסטר הסמוך לה, או 21 ימים במצטבר במהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות, זכאי להיבחן בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו בתקופת הבחינות, במועד נוסף. זכאות כאמור ניתנת גם לסטודנט הורה שבן או בת זוגו שירותו שירות מילואים כאמור.
 • מועד בחינה נוסף לפי סעיף זה יתקיים בתוך 45 ימים ממועד הבחינה האחרון בקורס, או במהלך הסמסטר העוקב למועד קיום הבחינה, או במועד אחר שיציע המוסד, בהסכמת הסטודנט, שיתקיים לכל המאוחר בשנת הלימודים העוקבת למועד קיום הבחינה, והכול לפי בחירת הסטודנט.

הארכת לימודים

 • זכאות להאריך לימודים ב- 2 סמסטרים, מבלי חיוב בשכר לימוד או כל תשלום נוסף בשל הארכה זו לסטודנט ששירת שירות מילואים מצטבר של 150 ימים במהלך תקופת לימודיו התקנית.
 • זכאות להאריך לימודים בסמסטר אחד, מבלי חיוב בשכר לימוד או כל תשלום נוסף בשל הארכה זו לסטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים מצטבר של 150 ימים במהל תקופת לימודיו התקנית.

מלגות, מעונות

 • מוסד רשאי להכיר בשירות מילואים כפעילות המזכה בנקודות זכות לצורך בחינת זכאות לקבלת מלגות ולצורך בחינת זכאות לקבלת מעונות בהתאם לתנאים הקבועים בכללים.

לבדיקת זכאות לכלל ההתאמות והזכויות יש לעיין בנוסח הכללים המלא:

כללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים) התשע”ב – 2012

חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית